Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Program rozvoje obce arrow Návštìva krajské hodnotící komise soutìže "Vesnice roku 2013" v obci Provodov, 20.5.2013, 9:45-11:45
Návštìva krajské hodnotící komise soutìže "Vesnice roku 2013" v obci Provodov, 20.5.2013, 9:45-11:45
Obec Provodov navštíví v pondìlí 20.5.2013 od 9:45 do 11:45 krajská hodnotící komise soutìže "Vesnice roku 2013". O krajský titul se v letošním 19. roèníku utká 18 obcí ze Zlínského kraje. Pøihlášeno je 273 obcí z celé Èeské republiky.

Do celostátního kola pak postoupí za každý kraj vždy jedna obec. Vítìze celostátního kola a nositele titulu Vesnice roku 2013 oznámí ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský 14. záøí 2013 v Luhaèovicích v rámci konání Mezinárodního dìtského folklorního festivalu "Písní a tancem".

Všechny pøihlášené obce budou hodnoceny v následujících oblastech:
1. Koncepèní dokumenty
2. Spoleèenský život
3. Aktivity obèanù
4. Podnikání
5. Péèe o stavební fond a obraz vesnice
6. Obèanská vybavenost, inženýrské sítì, úspory energií
7. Péèe o veøejná prostranství, pøírodní prvky a zeleò v obci
8. Péèe o krajinu
9. Pøipravované zámìry
10. Informaèní technologie obce
11. Zlatá cihla v Programu obnovy venkova (dobrovolná èást soutìže)

Obec Provodov se této soutìže úèastnila pøi prvním a druhém roèníku v letech 1995 a 1996. V prvním roèníku obec obdržela "Èestné uznání za aktivní práci na obnovì Moravského venkova".
 
 Sample Image
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru