Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Farnost

Historie farnosti Provodov

Provodov leží na rozhraní Slovácka a Valašska, p?ímo pod vrchem Komoncem. Obec své jméno dostala od prvních obyvatel této osady pod starobylým hradem Sv?tlovem. Provodovští totiž provázeli pocestné a obchodníky p?es hory, zarostlé hustými lesy, které byly plné dravé zv??e, ale také i loupežník?

O samot?, hlídán jen n?kolika domky, stojí na Malenisku, nedalekém kopci vzdáleném od Provodova asi 2 km, poutní kostelík zasv?cený Pann? Marii Sn?žné.
První zprávy o poutním míst? na Malenisku pocházejí z po?átku 18. století. V té dob? prožívalo celé tehdejší luha?ovické panství, kam také Provodov pat?il, velmi smutné ?asy. Krutí uherští povstalci pustošili na Valašsku a Slovácku jednu vesni?ku za druhou. Pálili, loupili, vraždili a také odvlékali lidi do zajetí.
V této bou?livé dob? žil v dolním provodovském mlýn? pod Maleniskem mlyná? Pavel Vlaštovica. Jeho nemocná žena Anna, která si na?íkala na bolesti hlavy i o?í, nebo? ztrácela zrak, byla ctitelkou Panny Marie. Denn? ji v modlitbách prosila nejen o své zdraví, nýbrž i za lepší ?asy.

Roku 1705 m?la mlyná?ka Vlaštovicová sen, ve kterém se jí zjevil and?l, který ji nau?il t?em modlitbám, jež na jeho p?íkaz rozši?ovala mezi svými známými.

V roce 1711, p?ed svátkem Nanebevstoupení Pán?, byla mlyná?ka ve snu vyzvána b?lovlasým sta?e?kem, aby ho následovala. Šel s ní na Malenisko. N?kolik krok? od velké lípy zastr?il h?l do zem? a pravil: „Zde je voda, která bude uzdravovat nemocné na t?le i duši." A sta?e?ek poté zmizel.

Když šla na druhý den mlyná?ka na bohoslužby do pozlovického kostela, kam d?íve byl Provodov p?ifa?en, vid?la, že na míst? ozna?eném ve snu je h?l a u ní prýštící pramének vody. Umyla si zde vodou nemocné o?i a cítila, že lépe vidí. S velkou radostí sp?chala do Pozlovic, ale p?esto o svém uzdravení nemluvila.

Po n?kolika m?sících p?išel k mlyná?ce ve snu znovu sta?e?ek a d?razn? ji napomenul, aby o uzdravující vod? ?ekla i jiným. A tak od roku 1712 za?ínají lidé putovat na toto dosud opušt?né místo Vizovických vrch?. Každým rokem zde p?ibývalo zázra?ných uzdravení, jak se o nich m?žeme do?íst na zažloutlých pergamenových listech Pam?tní knihy provodovského kostela. Poutníci se scházeli u obrazu Panny Marie, který darovala Dorota Jahodíková z Pašovic z vd??nosti za své uzdravení. Tento obraz Matky Boží kojící, jedine?ný svého druhu v celé st?ední Evrop?, který je dodnes zachován na hlavním oltá?i kostela, pochází od neznámého autora a byl p?ivezen do Provodova z Vídn? v roce 1710, kde jej koupil Ji?í Kaydušek, bratr uzdravené Doroty Jahodíkové.

Roku 1720 vážn? onemocn?l majitel luha?ovického panství hrab? Wolfgang Serenyi. Pozlovický fará? P. Tobiáš Kotásek sd?lil t?žce nemocnému vzkaz mlyná?ky Vlaštovicové z Provodova, že ho Panna Maria uzdraví, ale chce, aby na Malenisku u pramene nechal postavit kapli?ku. Hrab? Serenyi slíbil, brzy se uzdravil a dal zde vystav?t nejprve d?ev?nou kapli, pozd?ji pak zd?nou s oltá?em.

Nová mariánská svatyn? byla slavnostn? posv?cena na svátek Panny Marie Sn?žné 5. srpna 1735. Ob?ady sv?cení vykonal za asistence ?etných kn?zi uherskobrodský d?kan P. Jan Trchalík (narozen r. 1672 ve Valašských Kloboukách, zem?el 8. ?íjna 1739 v Uherském Brod?). A od této doby se stala provodovská kapli?ka st?ediskem mnoha poutí z celého okolí. Poutník? p?ibývalo, a proto byla kapli?ka v roce 1750 p?estav?na a rozší?ena. V této podob? stojí dodnes jako malý poutní kostel v barokním slohu.

Duchovní správa u Panny Marie Provodovské se datuje od roku 1752, kdy zde byl ustanoven první duchovní správce P. Mat?j Severin Straka, jenž v Provodov? p?sobil sedm let. Provodovský duchovní správce m?l titul lokálního kaplana. Byl k dispozici poutník?m a navíc vypomáhal kn?žím z pozlovické farnosti, kam byl Provodov p?ifa?en až do roku 1785. Od tohoto roku byla na Malenisku z?ízena samostatná duchovní správa pro obec Provodov. V tomtéž roce (1785) byl v Provodov? z?ízen i h?bitov, na kterém se poh?bívalo až do z?ízení nového h?bitova v roce 1958.

V jubilejním roce p?íchodu slovanských v?rozv?st? sv. Cyrila a Metod?je na Velkou Moravu (1863) byla provodovská kuracie (lokálka) povýšena na farnost.

Budova nyn?jší fary byla postavena v letech 1760 a 1761. Je to nejstarší zachovalé stavení v Provodov?. V roce 1865 byla blízko kostela vystav?na vodní kapli?ka. Roku 1880 byla na Malenisku z?ízena škola (v roce 1905 z ní byla z?ízena noclehárna - útulna). Za p?sobení fará?e P. Karla Ambrože byla roku 1877 po?ízena v lese blízko kostela k?ížová cesta.

Novou k?ížovou cestu nechal vystav?t fará? P. Ignác Havlí?ek koncem minulého století. Nyn?jší, v po?adí t?etí k?ížová cesta (kamenná) pochází z let 1917 až 1918 jako vzpomínka na padlé vojíny a poutníky z první sv?tové války.

designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru