Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úøad arrow Úøední deska
Filtr 
Pozvánka na 36. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.12.2017, v 18:30 v kulturním domě 75
Veřejná vyhláška – návrh aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 151
Návrh rozpočtu obce Provodov na rok 2018 (vč. plnění rozpočtu 2017 k 10/2017) 142
ZŠ a MŠ Provodov - Návrh rozpočtu 2018, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2022 93
Veøejná vyhláška - Návrh opatøení obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na poz. komunik. 160
Pozvánka na 35. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.11.2017, v 18:30 v kulturním domì 178
Veøejná vyhláška - Opatøení obecné povahy - stanovení pøechodné úpravy provozu na poz. komunikacích 244
Zámìr obce Provodov è. 12/2017 (smìna dílu „c“ (vznikl z p.è.1637) za díl „d“ (vznikl z p.è.1651/3)) 156
Zámìr obce Provodov è. 11/2017 (smìna dílu „a“ (vznikl z p.è.1649) za díl „b“ (vznikl z p.è.1651/3)) 134
Zámìr obce Provodov è. 10/2017 (smìna p.è.91/2 (vznik z p.è.91) za p.è.1869/20 (vznik z p.è.1869/1)) 130
Rozpoètové opatøení è.6 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 42
Informace o dobì a místì konání voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky 2017 161
Pozvánka na 34. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.10.2017, v 18:30 v kulturním domì 181
Rozpoètové opatøení è.5 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 14
Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR 2017 74
Pozvánka na 33. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.9.2017, v 18:30 v kulturním domì 239
Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volby do Poslanecké snìmovny 2017 50
Pozvánka na 32. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.8.2017, v 18:30 v kulturním domì 317
Zámìr obce Provodov è. 08/2017 (pronájem p.è. 160/1 a 161/1) 346
SPÚ - Rozhodnutí o výmìnì nebo pøechodu vlastnických práv, JPÚ v k.ú. Provodov, Za nivami a Bøezy 273
Oznámení - Ukonèení zjišovacího øízení (EIA) - Lakovna ZAKO Turèín spol. s r.o. Provodov 352
Naøízení SVS - africký mor prasat - chov domácích prasat k domácí porážce 246
Rozpoètové opatøení è.4 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 239
Pozvánka na 31. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.7.2017, v 18:30 v kulturním domì 275
Naøízení SVS - k zamezení šíøení nebezpeèné nákazy afrického moru prasat ve Zlínském kraji 361
Schválený Závìreèný úèet obce Provodov za rok 2016 290
Støednìdobý výhled rozpoètu obce Provodov na roky 2019 – 2023 297
Zámìr obce Provodov è. 07/2017 (pronájem p.è. 1090/1 a 1091/1) 312
Zámìr obce Provodov è. 06/2017 (pronájem p.è. 162/1) 333
Výzva - podávání žádostí o zmìnu územního plánu obce Provodov 386
Závìreèný úèet Mikroregionu Luhaèovské Zálesí a Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøen za rok 2016 273
Pozvánka na 30. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.6.2017, v 18:30 v kulturním domì 292
Rozpoètové opatøení è.3 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 158
Veøejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti – Jakub Král 283
Pozvánka na 5. mimoøádnou schùzi zast. obce Provodov konanou dne 5.6.2017, v 18:30 v kulturním domì 284
Záhájení zjišovacího øízení (EIA) - Lakovna ZAKO Turèín spol. s r.o. Provodov 407
Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2016 351
Návrh - Støednìdobý výhled rozpoètu obce Provodov na roky 2019 - 2023 220
Aktualizace územního plánu obce Provodov 383
Pozvánka na 29. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 22.5.2017, v 18:30 v kulturním domì 285
Úèetní závìrka a výsledek hospodaøení ZŠ a MŠ Provodov za rok 2016 57
Rozpoètové opatøení è.2 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 144
Pozvánka na 28. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.4.2017, v 18:30 v kulturním domì 379
Rozhodnutí o schválení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Provodov na Moravì 467
Usnesení o ustanovení opatrovníka - jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Provodov na Mor 382
Zámìr obce Provodov è. 05/2017 (smìna parcel v lokalitì „Podhoøí“) 418
Zámìr obce Provodov è. 04/2017 (smìna p.è. 1918/4 a 580/4 za 1809/5) 393
Zámìr obce Provodov è. 03/2017 (pronájem p.è. 740) 327
Zámìr obce Provodov è. 02/2017 (prodej p.è. 1799/11) 395
Zámìr obce Provodov è. 01/2017 (prodej p.è. 1802/2) 386
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru