Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Filtr 
OZV obce Provodov č. 1/2018, o nočním klidu 103
Pozvánka na 38. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.2.2018, v 18:30 v kulturním domě 126
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na poz. komunikacích 216
Nařízení SVS - Mimořádná veterinární opatření (soupis chovů prasat domácích) 163
Pozvánka na 37. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 15.1.2018, v 18:30 v kulturním domě 90
Informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky 187
Záměr obce Provodov č. 13/2017 (pronájem části prostor ordinace Provodov č.p. 28) 192
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín na roky 2019 – 2022 148
Rozpočet ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín na rok 2018 121
Rozpočtové opatření č.7 rozpočtu obce Provodov na rok 2017 116
Rozpočet obce Provodov na rok 2018 139
Oznámení o svolání prvního zasedání Okrskové volební komise Provodov 46
Pozvánka na 36. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.12.2017, v 18:30 v kulturním domě 190
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky 26
Veřejná vyhláška – návrh aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 269
Návrh rozpočtu obce Provodov na rok 2018 (vč. plnění rozpočtu 2017 k 10/2017) 277
ZŠ a MŠ Provodov - Návrh rozpočtu 2018, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2022 181
Veøejná vyhláška - Návrh opatøení obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na poz. komunik. 252
Pozvánka na 35. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.11.2017, v 18:30 v kulturním domì 264
Veøejná vyhláška - Opatøení obecné povahy - stanovení pøechodné úpravy provozu na poz. komunikacích 326
Zámìr obce Provodov è. 12/2017 (smìna dílu „c“ (vznikl z p.è.1637) za díl „d“ (vznikl z p.è.1651/3)) 506
Zámìr obce Provodov è. 11/2017 (smìna dílu „a“ (vznikl z p.è.1649) za díl „b“ (vznikl z p.è.1651/3)) 221
Zámìr obce Provodov è. 10/2017 (smìna p.è.91/2 (vznik z p.è.91) za p.è.1869/20 (vznik z p.è.1869/1)) 210
Rozpoètové opatøení è.6 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 108
Informace o dobì a místì konání voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky 2017 231
Pozvánka na 34. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.10.2017, v 18:30 v kulturním domì 284
Rozpoètové opatøení è.5 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 62
Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR 2017 127
Pozvánka na 33. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.9.2017, v 18:30 v kulturním domì 305
Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volby do Poslanecké snìmovny 2017 94
Pozvánka na 32. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.8.2017, v 18:30 v kulturním domì 380
Zámìr obce Provodov è. 08/2017 (pronájem p.è. 160/1 a 161/1) 408
SPÚ - Rozhodnutí o výmìnì nebo pøechodu vlastnických práv, JPÚ v k.ú. Provodov, Za nivami a Bøezy 338
Oznámení - Ukonèení zjišovacího øízení (EIA) - Lakovna ZAKO Turèín spol. s r.o. Provodov 420
Naøízení SVS - africký mor prasat - chov domácích prasat k domácí porážce 314
Rozpoètové opatøení è.4 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 311
Pozvánka na 31. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.7.2017, v 18:30 v kulturním domì 335
Naøízení SVS - k zamezení šíøení nebezpeèné nákazy afrického moru prasat ve Zlínském kraji 425
Schválený Závìreèný úèet obce Provodov za rok 2016 355
Støednìdobý výhled rozpoètu obce Provodov na roky 2019 – 2023 358
Zámìr obce Provodov è. 07/2017 (pronájem p.è. 1090/1 a 1091/1) 370
Zámìr obce Provodov è. 06/2017 (pronájem p.è. 162/1) 403
Výzva - podávání žádostí o zmìnu územního plánu obce Provodov 456
Závìreèný úèet Mikroregionu Luhaèovské Zálesí a Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøen za rok 2016 353
Pozvánka na 30. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.6.2017, v 18:30 v kulturním domì 365
Rozpoètové opatøení è.3 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 218
Veøejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti – Jakub Král 354
Pozvánka na 5. mimoøádnou schùzi zast. obce Provodov konanou dne 5.6.2017, v 18:30 v kulturním domì 357
Záhájení zjišovacího øízení (EIA) - Lakovna ZAKO Turèín spol. s r.o. Provodov 484
Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2016 428
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru