Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Filtr 
Pozvánka na 42. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 4.6.2018, v 18:30 v kulturním domě 109
Záměr obce Provodov č. 05/2018 (prodej 1870/9 - vznikl oddělením z p.č. 1870/2) 171
Záměr obce Provodov č. 04/2018 (prodej 1870/8 - vznikl oddělením z p.č. 1870/2) 151
Záměr obce Provodov č. 03/2018 (prodej 1799/13 - vznikl oddělením z p.č. 1799/7) 126
Záměr obce Provodov č. 02/2018 (prodej 1799/12 - vznikl oddělením z p.č. 1799/7) 154
Pozvánka na 41. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.5.2018, v 18:30 v kulturním domě 172
Veřejná vyhláška - Návrh aktualizace č. 2 Zásad úz. rozvoje Zlínského kr. a ozn o konání veř. proj. 129
Mikroregion LUhačovské Zálesí - Závěrečný účet, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017 95
Záměr obce Provodov č. 01/2018 (směna 950/76 a 950/82 za 1850/1 a 1850/27) 163
Pozvánka na 40. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 3.4.2018, v 18:30 v kulturním domě 221
Výsledek hospodaření, Závěrečný účet a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Provodov za rok 2017 245
Pozvánka na 39. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.3.2018, v 18:30 v kulturním domě 248
Nařízení Státní veterinární správy – opatření v rozšířené zamořené oblasti (africký mor prasat) 434
OZV obce Provodov č. 1/2018, o nočním klidu 330
Pozvánka na 38. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.2.2018, v 18:30 v kulturním domě 330
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na poz. komunikacích 402
Rozpočtové opatření č.1 rozpočtu obce Provodov na rok 2018 170
Rozpočtové opatření č.8 rozpočtu obce Provodov na rok 2017 170
Nařízení SVS - Mimořádná veterinární opatření (soupis chovů prasat domácích) 302
Pozvánka na 37. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 15.1.2018, v 18:30 v kulturním domě 209
Informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky 325
Záměr obce Provodov č. 13/2017 (pronájem části prostor ordinace Provodov č.p. 28) 321
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín na roky 2019 – 2022 293
Rozpočet ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín na rok 2018 235
Rozpočtové opatření č.7 rozpočtu obce Provodov na rok 2017 240
Rozpočet obce Provodov na rok 2018 261
Oznámení o svolání prvního zasedání Okrskové volební komise Provodov 160
Pozvánka na 36. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.12.2017, v 18:30 v kulturním domě 337
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky 122
Veřejná vyhláška – návrh aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 420
Návrh rozpočtu obce Provodov na rok 2018 (vč. plnění rozpočtu 2017 k 10/2017) 475
ZŠ a MŠ Provodov - Návrh rozpočtu 2018, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2022 318
Veøejná vyhláška - Návrh opatøení obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na poz. komunik. 403
Pozvánka na 35. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.11.2017, v 18:30 v kulturním domì 414
Veøejná vyhláška - Opatøení obecné povahy - stanovení pøechodné úpravy provozu na poz. komunikacích 483
Zámìr obce Provodov è. 12/2017 (smìna dílu „c“ (vznikl z p.è.1637) za díl „d“ (vznikl z p.è.1651/3)) 647
Zámìr obce Provodov è. 11/2017 (smìna dílu „a“ (vznikl z p.è.1649) za díl „b“ (vznikl z p.è.1651/3)) 409
Zámìr obce Provodov è. 10/2017 (smìna p.è.91/2 (vznik z p.è.91) za p.è.1869/20 (vznik z p.è.1869/1)) 388
Rozpoètové opatøení è.6 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 240
Informace o dobì a místì konání voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky 2017 346
Pozvánka na 34. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.10.2017, v 18:30 v kulturním domì 426
Rozpoètové opatøení è.5 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 168
Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR 2017 243
Pozvánka na 33. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.9.2017, v 18:30 v kulturním domì 420
Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volby do Poslanecké snìmovny 2017 204
Pozvánka na 32. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.8.2017, v 18:30 v kulturním domì 494
Zámìr obce Provodov è. 08/2017 (pronájem p.è. 160/1 a 161/1) 527
SPÚ - Rozhodnutí o výmìnì nebo pøechodu vlastnických práv, JPÚ v k.ú. Provodov, Za nivami a Bøezy 452
Oznámení - Ukonèení zjišovacího øízení (EIA) - Lakovna ZAKO Turèín spol. s r.o. Provodov 549
Naøízení SVS - africký mor prasat - chov domácích prasat k domácí porážce 446
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru