Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Úterý, 28 červen 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - "Provodov, Šùstková kabel NN" 1067
Středa, 22 červen 2011 Oznámení o zahájení øízení o dodateèném povolení stavby - Vrtaná studna (Jankù) 733
Středa, 22 červen 2011 Pøerušení øízení o odstranìní stavby - Vrtaná studna (Jankù) 1036
Středa, 22 červen 2011 Zahájení øízení o odstranìní stavby - Vrtaná studna (Jankù) 979
Středa, 22 červen 2011 Sdìlení - potvrzení existence "Garáž s prádelnou" (Antonie Mališková) 971
Středa, 22 červen 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - "Rodinný dùm - Provodov" (Miklovi) 1081
Středa, 22 červen 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - "Prodloužení vodovodu - Provodov" (Šùstková) 962
Středa, 22 červen 2011 Oznámení o spojení Úz. a St. øízení, zahájení spol. øízení a pozvání k úst. jednání (RD Žaláková) 936
Středa, 22 červen 2011 Oznámení o spojení Úz. a St. øízení, zahájení spol. øízení a pozvání k úst. jednání (Šùstková kabel) 591
Středa, 22 červen 2011 Sdìlení k oznámení o užívání stavby - Rodinný dùm manž. Ordeltových 963
Pondělí, 06 červen 2011 Cenový výmìr è. 1/2011 o cenì za dodávku vody z obecního vodovodu 983
Pondělí, 30 květen 2011 Pozvánka na 9. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 6.6.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 1046
Pátek, 20 květen 2011 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2010 864
Středa, 18 květen 2011 Oznámení o spojení územního a stavebního øízení (Rodinný dùm, manž.Miklovi) 999
Středa, 18 květen 2011 Oznámení o spojení øízení o ZÚR a øízení o povolení zmìny stavby pøed dokonèením (Mikel, kabel NN) 662
Pondělí, 02 květen 2011 Pozvánka na 8. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 16.5.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 708
Pondělí, 02 květen 2011 Rozhodnutí - Naøízení odstranìní stavby "Ohrada (plot)", Ing. Jankù 1320
Pátek, 29 duben 2011 Oznámení o zahájení Úz. øízení a pozvání k úst. jednání (Šùstková, Prodloužení vodovodu - Provodov) 660
Pátek, 29 duben 2011 Finanèní úøad Zlín - Veøejná vyhláška o zpøístupnìní hromadného pøedpisného seznamu è. 158581/11 696
Úterý, 26 duben 2011 Závìreèný úèet hospodaøení MLZ v roce 2010 694
Úterý, 19 duben 2011 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 2/2011 o dvousložkové úhradì vodného a stoèného 883
Čtvrtek, 07 duben 2011 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 1/2011 o místním poplatku za SKO 449
Pondělí, 04 duben 2011 Pozvánka na 7. schùzi zastupitelstva obce Provodov, 11.4.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 721
Pátek, 01 duben 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - "Provodov, Mikel, kabel NN - SB-4510-353" 952
Pátek, 01 duben 2011 Sdìlení k oznámení o užívání stavby - "Stavební úpravy a pøístavba chaty" Provodov è.e. 23 907
Pátek, 01 duben 2011 Sdìlení k oznámení o užívání stavby - Rodinný dùm manž. Priessnitzových 941
Pondělí, 28 únor 2011 Pozvánka na 6. schùzi zastupitelstva obce Provodov, 7.3.2011, 18:30 zasedací místnost OÚ 783
Čtvrtek, 24 únor 2011 Sdìlení k oznámení o užívání stavby - "RD Provodov", PhDr. Jan Èada, èást "SO 05 - Pøípojka plyn" 1074
Čtvrtek, 24 únor 2011 Oznámení o spojení Úz. a St. øízení, zahájení spol. øízení a pozvání k úst. jednání (Mikel kabel NN) 738
Pondělí, 31 leden 2011 Pozvánka na 5. schùzi zastupitelstva obce Provodov, 7.2.2011, 18:30 zasedací místnost OÚ 718
Pondělí, 31 leden 2011 Oznámení o projednání návrhu zadání zmìny è.2 Územního plánu Provodova 767
Pondělí, 31 leden 2011 Oznámení o spojení Úz. a St. øízení, zahájení spol. øízení a pozvání k úst. jednání (Budankov) 1179
Pondělí, 31 leden 2011 Oznámení o spojení Úz. a St. øízení, zahájení spol. øízení a pozvání k úst. jednání (Mukho s.r.o.) 760
Pondělí, 31 leden 2011 Územní souhlas a ohlášení stavby "Pøípojka NN", Provodov 117 1109
Čtvrtek, 20 leden 2011 Výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí na rok 2011, Provodov 716
Pondělí, 17 leden 2011 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2011 522
Pondělí, 10 leden 2011 Pozvánka na 4. schùzi zastupitelstva obce Provodov, 17.1.2011, 18:30 zasedací místnost OÚ 774
Úterý, 04 leden 2011 Informace o možnosti zpøesnit hranice pozemkù 1069
Úterý, 04 leden 2011 Stanovení pøechodné úpravy provozu Maleniska - Pradlisko 1094
Úterý, 04 leden 2011 Rozhodnutí - Povolení uzavírky a naøízení objížïky silnice Maleniska - Pradlisko 1146
Úterý, 04 leden 2011 Rozhodnutí - Povolení zvláštního používání silnice Maleniska - Pradlisko 1077
Úterý, 04 leden 2011 Rozhodnutí - Zákaz užívání stavby "RD Provodov", PhDr. Jan Èada, èást "SO 05 - Pøípojka plyn" 1486
Úterý, 04 leden 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - Oplocení pozemkù MUDr. Romana Mikulce, Provodov 1059
Úterý, 04 leden 2011 Sdìlení k oznámení o užívání stavby - Rodinný dùm Alois Prachaø, Vladimíra Prachaø 1244
Úterý, 04 leden 2011 Stavební povolení - ZTV 11 RD PROVODOV - RAKOVEC (SO 03 Vodovod Dodatek 1 a SO 04 Kanalizace) 742
Čtvrtek, 30 duben 2009 Veøejná vyhláška - Provodov, Milan Kužela, 119679/09 1647
Středa, 30 leden 2008 Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Provodov 1611
Pátek, 30 listopad 2007 Odvod septiku do potoka 1776
Pátek, 30 listopad 2007 Upozornìní na zákaz vyvážení odpadu 1397
Středa, 18 duben 2007 Konkurz na funkci øeditele/øeditelky Základní školy Provodov, okres Zlín 1023
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Následující > Konec >>
Výsledky 251 - 300 z 300
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru