Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Pátek, 24 květen 2013 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2012 1116
Pátek, 26 duben 2013 Finanèní úøad Zlín - Veøejná vyhláška o zpøístupnìní hromadného pøedpisného seznamu è. 1006687/13 1138
Středa, 24 duben 2013 Mikroregion Luhaèovské Zálesí - Závìreèný úèet za rok 2012 a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení 1110
Pondělí, 15 duben 2013 Pozvánka na 30. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 22.4.2013, 18:30 zasedací místnost OÚ 1049
Pondělí, 11 březen 2013 Pozvánka na 29. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 18.3.2013, 18:30 zasedací místnost OÚ 973
Středa, 27 únor 2013 Konkurs na pracovní místo øeditel(ka) Základní škola a mateøská škola Provodov 1146
Pondělí, 18 únor 2013 Výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí na rok 2013, Provodov 893
Pondělí, 28 leden 2013 Pozvánka na 28. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 4.2.2013, 18:30 zasedací místnost OÚ 948
Čtvrtek, 03 leden 2013 Veøejná vyhláška - Dražební vyhláška è. N 136/2012, Josef Minaøík, Kašava 41 (opakovaná) 1175
Čtvrtek, 20 prosinec 2012 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volbu prezidenta ÈR 561
Čtvrtek, 20 prosinec 2012 Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volbu prezidenta ÈR 961
Čtvrtek, 20 prosinec 2012 Informace o dobì a místì konání volby prezidenta ÈR 598
Středa, 12 prosinec 2012 Cenový výmìr è. 1/2012 o cenì za odvádìní odpadních vod 866
Středa, 12 prosinec 2012 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 1/2012 o místním poplatku za SKO 809
Středa, 12 prosinec 2012 Rozpoèet obce Provodov na rok 2013 1054
Pondělí, 03 prosinec 2012 Výbìrové øízení - Manipulaèní dìlník, 1.3.2013 1064
Pondělí, 26 listopad 2012 Pozvánka na 27. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 3.12.2012, 18:30 zasedací místnost OÚ 979
Úterý, 20 listopad 2012 Návrh rozpoètu Mikroregionu Luhaèovské Zálesí na rok 2013 a Rozpoètový výhled MLZ na roky 2014-2016 908
Pondělí, 12 listopad 2012 Oznámení - Veøejná vyhláška: Domovní vrtaná studna a vodovod, Provodov 125, Mikulec Roman 584
Středa, 07 listopad 2012 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2013 507
Úterý, 30 říjen 2012 Územní rozhodnutí - Silnice III/49020: Bøezùvky - Provodov, propustek 654
Pondělí, 29 říjen 2012 Pozvánka na 26. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 5.11.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 1011
Čtvrtek, 18 říjen 2012 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu Èeské republiky 577
Čtvrtek, 27 září 2012 Informace o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev krajù a do Senátu Parlamentu Èeské republiky 520
Pondělí, 24 září 2012 Pozvánka na 25. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 1.10.2012, 19:30 zasedací místnost OÚ 608
Pátek, 21 září 2012 Mimoøádné opatøení - Zákaz nabízení k prodeji a prodej lihovin o obs. ethanolu od 20% obj. (20.9) 874
Pondělí, 17 září 2012 Mimoøádné opatøení - Zákaz nabízení k prodeji a prodej lihovin o obsahu ethanolu od 20% objemových 871
Čtvrtek, 13 září 2012 Zámìr obce Provodov è. 04/2012 (p.è. 162/1) 899
Čtvrtek, 13 září 2012 Zámìr obce Provodov è. 03/2012 (p.è. 160/1, 161/1) 877
Úterý, 11 září 2012 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do zastupitelstev krajù 2012 533
Úterý, 11 září 2012 Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajù 2012 486
Úterý, 28 srpen 2012 Veøejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti - Usnesení o ustanovení opatrovníka (J. Braunstein) 612
Pondělí, 27 srpen 2012 Pozvánka na 24. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 3.9.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 614
Pondělí, 13 srpen 2012 Veøejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti (Jaroslav Braunstein) 559
Pondělí, 13 srpen 2012 Veøejná vyhláška - Dražební vyhláška è. N 136/2012, Josef Minaøík, Kašava 41 1124
Pátek, 10 srpen 2012 Veøejná nabídka pozemkù urèených k prodeji podle § 7 zákona è. 95/1999 sb., Obec Provodov 598
Pondělí, 23 červenec 2012 Pozvánka na 23. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 30.7.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 1133
Pondělí, 11 červen 2012 Pozvánka na 22. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 18.6.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 571
Pátek, 01 červen 2012 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2011 632
Čtvrtek, 31 květen 2012 Veøejná vyhláška - Vrty pro tepelné èerpadlo (Roman Mikulec) 699
Středa, 30 květen 2012 Zámìr obce Provodov è. 02/2012 (p.è. 1616/28, 485) 1002
Čtvrtek, 24 květen 2012 Veøejná vyhláška - Prodloužení veøejného osvìtlení Provodov (Žákov) 507
Pondělí, 14 květen 2012 Pozvánka na 20. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 21.5.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 1008
Pondělí, 14 květen 2012 Oznámení o obnovì katastr. operátu pøepracováním souboru geod. informací do dig. podoby (Provodov) 571
Úterý, 24 duben 2012 Zámìr obce Provodov è. 01/2012 (p.è. 1869/9) 1045
Pondělí, 16 duben 2012 Pozvánka na 18. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 23.4.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 1041
Pondělí, 16 duben 2012 Veøejná vyhláška - Veøejné projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 903
Pondělí, 16 duben 2012 Veøejná vyhláška - Finanèní úøad - zpøístupnìní k nahlédnutí hromadného pøedpisného seznamu 436
Úterý, 27 březen 2012 Vyhlášení období nepøíznivých klimatických podmínek, 26.3.2012 645
Pondělí, 26 březen 2012 Pozvánka na 17. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 2.4.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 582
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 201 - 250 z 315
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru