Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Čtvrtek, 12 prosinec 2013 Rozpoèet obce Provodov na rok 2014 1097
Pondělí, 02 prosinec 2013 Pozvánka na 35. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 9.12.2013, 19:00 zasedací místnost OÚ 1079
Pátek, 15 listopad 2013 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2014 1140
Pátek, 15 listopad 2013 Návrh støednìdobého rozpoètového výhledu obce Provodov na roky 2014-2018 1005
Středa, 06 listopad 2013 Pozvánka na 34. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 13.11.2013, 19:00 zasedací místnost OÚ 1175
Úterý, 22 říjen 2013 Veøejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatòování Územního plánu Provodov 1181
Středa, 09 říjen 2013 Informace o dobì a místì konání voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky 1070
Středa, 25 září 2013 Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volby do Poslanecké snìmovny 1004
Úterý, 24 září 2013 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR 984
Pondělí, 09 září 2013 Pozvánka na 33. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 16.9.2013, 19:00 zasedací místnost OÚ 1068
Čtvrtek, 25 červenec 2013 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje è. 1/2013 o vyhlášení období nepøíznivých klimatických podmínek 1338
Pondělí, 15 červenec 2013 Pozvánka na 32. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 22.7.2013, 19:00 zasedací místnost OÚ 1091
Pondělí, 17 červen 2013 Zámìr obce Provodov è. 1/2013 (p.è. 1918/2 a p.è. 1809/3) 1171
Pondělí, 03 červen 2013 Pozvánka na 31. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 10.6.2013, 19:30 zasedací místnost OÚ 1055
Pátek, 24 květen 2013 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2012 1150
Pátek, 26 duben 2013 Finanèní úøad Zlín - Veøejná vyhláška o zpøístupnìní hromadného pøedpisného seznamu è. 1006687/13 1160
Středa, 24 duben 2013 Mikroregion Luhaèovské Zálesí - Závìreèný úèet za rok 2012 a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení 1133
Pondělí, 15 duben 2013 Pozvánka na 30. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 22.4.2013, 18:30 zasedací místnost OÚ 1077
Pondělí, 11 březen 2013 Pozvánka na 29. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 18.3.2013, 18:30 zasedací místnost OÚ 1012
Středa, 27 únor 2013 Konkurs na pracovní místo øeditel(ka) Základní škola a mateøská škola Provodov 1172
Pondělí, 18 únor 2013 Výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí na rok 2013, Provodov 915
Pondělí, 28 leden 2013 Pozvánka na 28. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 4.2.2013, 18:30 zasedací místnost OÚ 976
Čtvrtek, 03 leden 2013 Veøejná vyhláška - Dražební vyhláška è. N 136/2012, Josef Minaøík, Kašava 41 (opakovaná) 1204
Čtvrtek, 20 prosinec 2012 Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volbu prezidenta ÈR 988
Čtvrtek, 20 prosinec 2012 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volbu prezidenta ÈR 578
Čtvrtek, 20 prosinec 2012 Informace o dobì a místì konání volby prezidenta ÈR 612
Středa, 12 prosinec 2012 Rozpoèet obce Provodov na rok 2013 1079
Středa, 12 prosinec 2012 Cenový výmìr è. 1/2012 o cenì za odvádìní odpadních vod 887
Středa, 12 prosinec 2012 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 1/2012 o místním poplatku za SKO 833
Pondělí, 03 prosinec 2012 Výbìrové øízení - Manipulaèní dìlník, 1.3.2013 1097
Pondělí, 26 listopad 2012 Pozvánka na 27. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 3.12.2012, 18:30 zasedací místnost OÚ 1004
Úterý, 20 listopad 2012 Návrh rozpoètu Mikroregionu Luhaèovské Zálesí na rok 2013 a Rozpoètový výhled MLZ na roky 2014-2016 945
Pondělí, 12 listopad 2012 Oznámení - Veøejná vyhláška: Domovní vrtaná studna a vodovod, Provodov 125, Mikulec Roman 602
Středa, 07 listopad 2012 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2013 516
Úterý, 30 říjen 2012 Územní rozhodnutí - Silnice III/49020: Bøezùvky - Provodov, propustek 674
Pondělí, 29 říjen 2012 Pozvánka na 26. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 5.11.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 1040
Čtvrtek, 18 říjen 2012 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu Èeské republiky 589
Čtvrtek, 27 září 2012 Informace o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev krajù a do Senátu Parlamentu Èeské republiky 533
Pondělí, 24 září 2012 Pozvánka na 25. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 1.10.2012, 19:30 zasedací místnost OÚ 625
Pátek, 21 září 2012 Mimoøádné opatøení - Zákaz nabízení k prodeji a prodej lihovin o obs. ethanolu od 20% obj. (20.9) 900
Pondělí, 17 září 2012 Mimoøádné opatøení - Zákaz nabízení k prodeji a prodej lihovin o obsahu ethanolu od 20% objemových 901
Čtvrtek, 13 září 2012 Zámìr obce Provodov è. 04/2012 (p.è. 162/1) 938
Čtvrtek, 13 září 2012 Zámìr obce Provodov è. 03/2012 (p.è. 160/1, 161/1) 912
Úterý, 11 září 2012 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do zastupitelstev krajù 2012 544
Úterý, 11 září 2012 Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajù 2012 497
Úterý, 28 srpen 2012 Veøejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti - Usnesení o ustanovení opatrovníka (J. Braunstein) 635
Pondělí, 27 srpen 2012 Pozvánka na 24. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 3.9.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 634
Pondělí, 13 srpen 2012 Veøejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti (Jaroslav Braunstein) 569
Pondělí, 13 srpen 2012 Veøejná vyhláška - Dražební vyhláška è. N 136/2012, Josef Minaøík, Kašava 41 1150
Pátek, 10 srpen 2012 Veøejná nabídka pozemkù urèených k prodeji podle § 7 zákona è. 95/1999 sb., Obec Provodov 610
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 201 - 250 z 329
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru