Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Úterý, 24 září 2013 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR 966
Pondělí, 09 září 2013 Pozvánka na 33. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 16.9.2013, 19:00 zasedací místnost OÚ 1057
Čtvrtek, 25 červenec 2013 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje è. 1/2013 o vyhlášení období nepøíznivých klimatických podmínek 1322
Pondělí, 15 červenec 2013 Pozvánka na 32. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 22.7.2013, 19:00 zasedací místnost OÚ 1080
Pondělí, 17 červen 2013 Zámìr obce Provodov è. 1/2013 (p.è. 1918/2 a p.è. 1809/3) 1159
Pondělí, 03 červen 2013 Pozvánka na 31. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 10.6.2013, 19:30 zasedací místnost OÚ 1045
Pátek, 24 květen 2013 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2012 1132
Pátek, 26 duben 2013 Finanèní úøad Zlín - Veøejná vyhláška o zpøístupnìní hromadného pøedpisného seznamu è. 1006687/13 1148
Středa, 24 duben 2013 Mikroregion Luhaèovské Zálesí - Závìreèný úèet za rok 2012 a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení 1120
Pondělí, 15 duben 2013 Pozvánka na 30. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 22.4.2013, 18:30 zasedací místnost OÚ 1063
Pondělí, 11 březen 2013 Pozvánka na 29. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 18.3.2013, 18:30 zasedací místnost OÚ 992
Středa, 27 únor 2013 Konkurs na pracovní místo øeditel(ka) Základní škola a mateøská škola Provodov 1160
Pondělí, 18 únor 2013 Výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí na rok 2013, Provodov 907
Pondělí, 28 leden 2013 Pozvánka na 28. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 4.2.2013, 18:30 zasedací místnost OÚ 962
Čtvrtek, 03 leden 2013 Veøejná vyhláška - Dražební vyhláška è. N 136/2012, Josef Minaøík, Kašava 41 (opakovaná) 1190
Čtvrtek, 20 prosinec 2012 Informace o dobì a místì konání volby prezidenta ÈR 606
Čtvrtek, 20 prosinec 2012 Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volbu prezidenta ÈR 975
Čtvrtek, 20 prosinec 2012 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volbu prezidenta ÈR 570
Středa, 12 prosinec 2012 Rozpoèet obce Provodov na rok 2013 1067
Středa, 12 prosinec 2012 Cenový výmìr è. 1/2012 o cenì za odvádìní odpadních vod 879
Středa, 12 prosinec 2012 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 1/2012 o místním poplatku za SKO 819
Pondělí, 03 prosinec 2012 Výbìrové øízení - Manipulaèní dìlník, 1.3.2013 1082
Pondělí, 26 listopad 2012 Pozvánka na 27. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 3.12.2012, 18:30 zasedací místnost OÚ 993
Úterý, 20 listopad 2012 Návrh rozpoètu Mikroregionu Luhaèovské Zálesí na rok 2013 a Rozpoètový výhled MLZ na roky 2014-2016 926
Pondělí, 12 listopad 2012 Oznámení - Veøejná vyhláška: Domovní vrtaná studna a vodovod, Provodov 125, Mikulec Roman 594
Středa, 07 listopad 2012 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2013 512
Úterý, 30 říjen 2012 Územní rozhodnutí - Silnice III/49020: Bøezùvky - Provodov, propustek 665
Pondělí, 29 říjen 2012 Pozvánka na 26. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 5.11.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 1028
Čtvrtek, 18 říjen 2012 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu Èeské republiky 584
Čtvrtek, 27 září 2012 Informace o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev krajù a do Senátu Parlamentu Èeské republiky 530
Pondělí, 24 září 2012 Pozvánka na 25. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 1.10.2012, 19:30 zasedací místnost OÚ 615
Pátek, 21 září 2012 Mimoøádné opatøení - Zákaz nabízení k prodeji a prodej lihovin o obs. ethanolu od 20% obj. (20.9) 888
Pondělí, 17 září 2012 Mimoøádné opatøení - Zákaz nabízení k prodeji a prodej lihovin o obsahu ethanolu od 20% objemových 886
Čtvrtek, 13 září 2012 Zámìr obce Provodov è. 04/2012 (p.è. 162/1) 922
Čtvrtek, 13 září 2012 Zámìr obce Provodov è. 03/2012 (p.è. 160/1, 161/1) 892
Úterý, 11 září 2012 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do zastupitelstev krajù 2012 538
Úterý, 11 září 2012 Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajù 2012 493
Úterý, 28 srpen 2012 Veøejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti - Usnesení o ustanovení opatrovníka (J. Braunstein) 623
Pondělí, 27 srpen 2012 Pozvánka na 24. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 3.9.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 623
Pondělí, 13 srpen 2012 Veøejná vyhláška - Dražební vyhláška è. N 136/2012, Josef Minaøík, Kašava 41 1137
Pondělí, 13 srpen 2012 Veøejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti (Jaroslav Braunstein) 563
Pátek, 10 srpen 2012 Veøejná nabídka pozemkù urèených k prodeji podle § 7 zákona è. 95/1999 sb., Obec Provodov 606
Pondělí, 23 červenec 2012 Pozvánka na 23. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 30.7.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 1148
Pondělí, 11 červen 2012 Pozvánka na 22. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 18.6.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 579
Pátek, 01 červen 2012 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2011 636
Čtvrtek, 31 květen 2012 Veøejná vyhláška - Vrty pro tepelné èerpadlo (Roman Mikulec) 705
Středa, 30 květen 2012 Zámìr obce Provodov è. 02/2012 (p.è. 1616/28, 485) 1019
Čtvrtek, 24 květen 2012 Veøejná vyhláška - Prodloužení veøejného osvìtlení Provodov (Žákov) 514
Pondělí, 14 květen 2012 Pozvánka na 20. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 21.5.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 1021
Pondělí, 14 květen 2012 Oznámení o obnovì katastr. operátu pøepracováním souboru geod. informací do dig. podoby (Provodov) 576
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 201 - 250 z 321
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru