Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Úterý, 03 listopad 2015 OZV obce Provodov è. 1/2015 o stanovení systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní SKO 675
Pondělí, 26 říjen 2015 Pozvánka na 11. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 2.11.2015, v 18:30 v kulturním domì 936
Čtvrtek, 15 říjen 2015 Oznámení o zmìnì sídla Obecního úøadu Provodov 869
Pondělí, 28 září 2015 Pozvánka na 10. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 5.10.2015, v 19:00 v kulturním domì 1036
Středa, 16 září 2015 Oznámení o zahájení øízení o jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Provodov na M. 1125
Úterý, 15 září 2015 Zámìr obce Provodov è. 07/2015 (èást nemovitosti è.p. 252 na p.è. st. 390 a èást p.è. 1651/3) 996
Pondělí, 07 září 2015 Oznámení o dokonèení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veøejnému nahlédnutí 1170
Pátek, 07 srpen 2015 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje o vyhlášení období nepøíznivých klimatických podmínek, 7.8.2015 946
Pondělí, 03 srpen 2015 Pozvánka na 9. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.8.2015, v 19:00 v kulturním domì 1015
Pondělí, 18 květen 2015 Pozvánka na 8. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 25.5.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 998
Středa, 13 květen 2015 Mikroregion Luhaèovské Zálesí - závìreèný úèet, zpráva auditora 908
Čtvrtek, 07 květen 2015 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2014 928
Čtvrtek, 07 květen 2015 Zámìr obce Provodov è. 06/2015 (prodej p.è. 166/5) 825
Pondělí, 06 duben 2015 Pozvánka na 7. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 13.4.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 1027
Pátek, 03 duben 2015 Výzva k podání nabídky - Zateplení kulturního domu Provodov 1019
Pondělí, 23 únor 2015 Pozvánka na 6. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 2.3.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 1016
Středa, 18 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 04/2015 (výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí) 1096
Pátek, 13 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 03/2015 (smìna p.è. 1605 a p.è. 1809/11) 977
Pátek, 13 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 02/2015 (p.è. 162/1) 993
Pátek, 13 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 05/2015 (p.è. 1869/17) 995
Pátek, 13 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 01/2015 (p.è. 160/1 a 161/1) 1033
Pondělí, 26 leden 2015 Pozvánka na 5. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 2.2.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 952
Pondělí, 29 prosinec 2014 Pozvánka na 4. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 5.1.2015, 18:30 zasedací místnost OÚ 949
Čtvrtek, 11 prosinec 2014 Rozpoèet obce Provodov na rok 2015 915
Středa, 10 prosinec 2014 Návrh rozpoètu Mikroregionu Luhaèovské zálesí na rok 2015 760
Pátek, 05 prosinec 2014 Výzva k podání nabídky - "Zateplení mateøské školy Provodov" (OPŽP - zakázka malého rozsahu) 691
Pondělí, 01 prosinec 2014 Pozvánka na 3. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 8.12.2014, 18:30 zasedací místnost OÚ 842
Středa, 19 listopad 2014 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2015 907
Středa, 19 listopad 2014 Pozvánka na 6. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 2.3.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 995
Sobota, 15 listopad 2014 Zámìr obce Provodov è. 3/2014 (p.è. 166/5) 735
Pondělí, 03 listopad 2014 Pozvánka na 2. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 10.11.2014, 18:30 zasedací místnost OÚ 1186
Pondělí, 27 říjen 2014 Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Provodov konané dne 3. 11. 2014, v 19:00 v KD 1225
Čtvrtek, 25 září 2014 Informace o dobì a místì konání voleb do zastupitelstva obce Provodov (10.-11.10.2014) 991
Úterý, 23 září 2014 Pozvánka na 43. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 29.9.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 1195
Pondělí, 11 srpen 2014 Pozvánka na 42. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 18.8.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 1052
Úterý, 15 červenec 2014 Komunální volby 2014 - Seznam registraèních úøadù, kterým se podávají kandidátní listiny 1039
Úterý, 15 červenec 2014 Komunální volby 2014 - Potøebný poèet podpisù volièù na peticích 1022
Úterý, 15 červenec 2014 Komunální volby 2014 - Oznámení o poètu èlenù zastupitelstva a o vytvoøených volebních obvodech 1099
Pondělí, 30 červen 2014 Pozvánka na 41. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 7.7.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 1115
Středa, 04 červen 2014 Mikroregion Luhaèovské Zálesí - závìreèný úèet, zpráva auditora 933
Pondělí, 02 červen 2014 Naøízení Státní veterinární správy - mimoøádná veterinární opatøení (nákaza moru vèelího plodu) 976
Pondělí, 02 červen 2014 Pozvánka na 40. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 9.6.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 983
Pátek, 23 květen 2014 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2013 977
Čtvrtek, 15 květen 2014 Zámìr obce Provodov è. 1/2014 (p.è. 1734/29) 625
Pondělí, 05 květen 2014 Pozvánka na 39. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 12.5.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 1063
Úterý, 29 duben 2014 Finanèní úøad Zlín - Veøejná vyhláška o zpøístupnìní hromadného pøedpisného seznamu è. 925518/14 956
Neděle, 20 duben 2014 Zámìr obce Provodov è. 2/2014 (p.è. 124/29 - fotbalové høištì a šatny) 1052
Středa, 09 duben 2014 Výzva vlastníkùm nemovitostí k pøihlášení vlastnictví (Úøad pro zastup. státu ve vìcech majetkových) 1101
Pondělí, 31 březen 2014 Pozvánka na 38. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 7.4.2014, 20:00 obecní úøad Provodov (zmìna !!) 1111
Pondělí, 10 březen 2014 Pozvánka na 37. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 17.3.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 1082
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 151 - 200 z 336
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru