Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Pondělí, 03 listopad 2014 Pozvánka na 2. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 10.11.2014, 18:30 zasedací místnost OÚ 1106
Pondělí, 27 říjen 2014 Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Provodov konané dne 3. 11. 2014, v 19:00 v KD 1128
Čtvrtek, 25 září 2014 Informace o dobì a místì konání voleb do zastupitelstva obce Provodov (10.-11.10.2014) 913
Úterý, 23 září 2014 Pozvánka na 43. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 29.9.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 1113
Pondělí, 11 srpen 2014 Pozvánka na 42. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 18.8.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 972
Úterý, 15 červenec 2014 Komunální volby 2014 - Seznam registraèních úøadù, kterým se podávají kandidátní listiny 980
Úterý, 15 červenec 2014 Komunální volby 2014 - Potøebný poèet podpisù volièù na peticích 962
Úterý, 15 červenec 2014 Komunální volby 2014 - Oznámení o poètu èlenù zastupitelstva a o vytvoøených volebních obvodech 1023
Pondělí, 30 červen 2014 Pozvánka na 41. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 7.7.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 1033
Středa, 04 červen 2014 Mikroregion Luhaèovské Zálesí - závìreèný úèet, zpráva auditora 871
Pondělí, 02 červen 2014 Naøízení Státní veterinární správy - mimoøádná veterinární opatøení (nákaza moru vèelího plodu) 899
Pondělí, 02 červen 2014 Pozvánka na 40. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 9.6.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 906
Pátek, 23 květen 2014 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2013 893
Čtvrtek, 15 květen 2014 Zámìr obce Provodov è. 1/2014 (p.è. 1734/29) 551
Pondělí, 05 květen 2014 Pozvánka na 39. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 12.5.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 1000
Úterý, 29 duben 2014 Finanèní úøad Zlín - Veøejná vyhláška o zpøístupnìní hromadného pøedpisného seznamu è. 925518/14 894
Neděle, 20 duben 2014 Zámìr obce Provodov è. 2/2014 (p.è. 124/29 - fotbalové høištì a šatny) 993
Středa, 09 duben 2014 Výzva vlastníkùm nemovitostí k pøihlášení vlastnictví (Úøad pro zastup. státu ve vìcech majetkových) 1013
Pondělí, 31 březen 2014 Pozvánka na 38. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 7.4.2014, 20:00 obecní úøad Provodov (zmìna !!) 1050
Pondělí, 10 březen 2014 Pozvánka na 37. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 17.3.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 1013
Středa, 26 únor 2014 Výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí na rok 2014, Provodov 1131
Úterý, 28 leden 2014 Pozvánka na 36. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 4.2.2014, 19:00 zasedací místnost OÚ 1044
Pátek, 20 prosinec 2013 Informace o dobì a místì konání doplòujících voleb do Senátu Parlamentu ÈR 870
Pátek, 20 prosinec 2013 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro doplòující volby do Senátu Parlamentu ÈR 923
Pátek, 20 prosinec 2013 Stanovení min. poètu èlenù okrskové volební komise pro doplòující volby do Senátu Parlamentu ÈR 959
Čtvrtek, 12 prosinec 2013 Rozpoèet obce Provodov na rok 2014 1045
Čtvrtek, 12 prosinec 2013 Støednìdobý rozpoètový výhled obce Provodov na roky 2014-2018 949
Čtvrtek, 12 prosinec 2013 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 959
Pondělí, 02 prosinec 2013 Pozvánka na 35. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 9.12.2013, 19:00 zasedací místnost OÚ 1017
Pátek, 15 listopad 2013 Návrh støednìdobého rozpoètového výhledu obce Provodov na roky 2014-2018 957
Pátek, 15 listopad 2013 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2014 1082
Středa, 06 listopad 2013 Pozvánka na 34. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 13.11.2013, 19:00 zasedací místnost OÚ 1119
Úterý, 22 říjen 2013 Veøejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatòování Územního plánu Provodov 1122
Středa, 09 říjen 2013 Informace o dobì a místì konání voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky 1008
Středa, 25 září 2013 Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volby do Poslanecké snìmovny 949
Úterý, 24 září 2013 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR 921
Pondělí, 09 září 2013 Pozvánka na 33. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 16.9.2013, 19:00 zasedací místnost OÚ 1017
Čtvrtek, 25 červenec 2013 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje è. 1/2013 o vyhlášení období nepøíznivých klimatických podmínek 1272
Pondělí, 15 červenec 2013 Pozvánka na 32. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 22.7.2013, 19:00 zasedací místnost OÚ 1039
Pondělí, 17 červen 2013 Zámìr obce Provodov è. 1/2013 (p.è. 1918/2 a p.è. 1809/3) 1122
Pondělí, 03 červen 2013 Pozvánka na 31. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 10.6.2013, 19:30 zasedací místnost OÚ 1006
Pátek, 24 květen 2013 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2012 1085
Pátek, 26 duben 2013 Finanèní úøad Zlín - Veøejná vyhláška o zpøístupnìní hromadného pøedpisného seznamu è. 1006687/13 1112
Středa, 24 duben 2013 Mikroregion Luhaèovské Zálesí - Závìreèný úèet za rok 2012 a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení 1079
Pondělí, 15 duben 2013 Pozvánka na 30. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 22.4.2013, 18:30 zasedací místnost OÚ 1020
Pondělí, 11 březen 2013 Pozvánka na 29. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 18.3.2013, 18:30 zasedací místnost OÚ 944
Středa, 27 únor 2013 Konkurs na pracovní místo øeditel(ka) Základní škola a mateøská škola Provodov 1116
Pondělí, 18 únor 2013 Výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí na rok 2013, Provodov 873
Pondělí, 28 leden 2013 Pozvánka na 28. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 4.2.2013, 18:30 zasedací místnost OÚ 920
Čtvrtek, 03 leden 2013 Veøejná vyhláška - Dražební vyhláška è. N 136/2012, Josef Minaøík, Kašava 41 (opakovaná) 1145
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 151 - 200 z 306
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru