Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Pondělí, 02 červen 2014 Naøízení Státní veterinární správy - mimoøádná veterinární opatøení (nákaza moru vèelího plodu) 847
Pondělí, 02 červen 2014 Pozvánka na 40. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 9.6.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 851
Pátek, 23 květen 2014 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2013 845
Čtvrtek, 15 květen 2014 Zámìr obce Provodov è. 1/2014 (p.è. 1734/29) 499
Pondělí, 05 květen 2014 Pozvánka na 39. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 12.5.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 949
Úterý, 29 duben 2014 Finanèní úøad Zlín - Veøejná vyhláška o zpøístupnìní hromadného pøedpisného seznamu è. 925518/14 852
Neděle, 20 duben 2014 Zámìr obce Provodov è. 2/2014 (p.è. 124/29 - fotbalové høištì a šatny) 944
Středa, 09 duben 2014 Výzva vlastníkùm nemovitostí k pøihlášení vlastnictví (Úøad pro zastup. státu ve vìcech majetkových) 961
Pondělí, 31 březen 2014 Pozvánka na 38. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 7.4.2014, 20:00 obecní úøad Provodov (zmìna !!) 1000
Pondělí, 10 březen 2014 Pozvánka na 37. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 17.3.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 956
Středa, 26 únor 2014 Výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí na rok 2014, Provodov 1085
Úterý, 28 leden 2014 Pozvánka na 36. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 4.2.2014, 19:00 zasedací místnost OÚ 988
Pátek, 20 prosinec 2013 Stanovení min. poètu èlenù okrskové volební komise pro doplòující volby do Senátu Parlamentu ÈR 908
Pátek, 20 prosinec 2013 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro doplòující volby do Senátu Parlamentu ÈR 864
Pátek, 20 prosinec 2013 Informace o dobì a místì konání doplòujících voleb do Senátu Parlamentu ÈR 820
Čtvrtek, 12 prosinec 2013 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 901
Čtvrtek, 12 prosinec 2013 Støednìdobý rozpoètový výhled obce Provodov na roky 2014-2018 898
Čtvrtek, 12 prosinec 2013 Rozpoèet obce Provodov na rok 2014 986
Pondělí, 02 prosinec 2013 Pozvánka na 35. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 9.12.2013, 19:00 zasedací místnost OÚ 961
Pátek, 15 listopad 2013 Návrh støednìdobého rozpoètového výhledu obce Provodov na roky 2014-2018 909
Pátek, 15 listopad 2013 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2014 1024
Středa, 06 listopad 2013 Pozvánka na 34. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 13.11.2013, 19:00 zasedací místnost OÚ 1059
Úterý, 22 říjen 2013 Veøejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatòování Územního plánu Provodov 1065
Středa, 09 říjen 2013 Informace o dobì a místì konání voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky 951
Středa, 25 září 2013 Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volby do Poslanecké snìmovny 892
Úterý, 24 září 2013 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR 864
Pondělí, 09 září 2013 Pozvánka na 33. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 16.9.2013, 19:00 zasedací místnost OÚ 970
Čtvrtek, 25 červenec 2013 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje è. 1/2013 o vyhlášení období nepøíznivých klimatických podmínek 1181
Pondělí, 15 červenec 2013 Pozvánka na 32. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 22.7.2013, 19:00 zasedací místnost OÚ 984
Pondělí, 17 červen 2013 Zámìr obce Provodov è. 1/2013 (p.è. 1918/2 a p.è. 1809/3) 1065
Pondělí, 03 červen 2013 Pozvánka na 31. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 10.6.2013, 19:30 zasedací místnost OÚ 952
Pátek, 24 květen 2013 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2012 1029
Pátek, 26 duben 2013 Finanèní úøad Zlín - Veøejná vyhláška o zpøístupnìní hromadného pøedpisného seznamu è. 1006687/13 1062
Středa, 24 duben 2013 Mikroregion Luhaèovské Zálesí - Závìreèný úèet za rok 2012 a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení 1023
Pondělí, 15 duben 2013 Pozvánka na 30. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 22.4.2013, 18:30 zasedací místnost OÚ 958
Pondělí, 11 březen 2013 Pozvánka na 29. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 18.3.2013, 18:30 zasedací místnost OÚ 868
Středa, 27 únor 2013 Konkurs na pracovní místo øeditel(ka) Základní škola a mateøská škola Provodov 1064
Pondělí, 18 únor 2013 Výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí na rok 2013, Provodov 827
Pondělí, 28 leden 2013 Pozvánka na 28. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 4.2.2013, 18:30 zasedací místnost OÚ 867
Čtvrtek, 03 leden 2013 Veøejná vyhláška - Dražební vyhláška è. N 136/2012, Josef Minaøík, Kašava 41 (opakovaná) 1091
Čtvrtek, 20 prosinec 2012 Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volbu prezidenta ÈR 875
Čtvrtek, 20 prosinec 2012 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volbu prezidenta ÈR 525
Čtvrtek, 20 prosinec 2012 Informace o dobì a místì konání volby prezidenta ÈR 562
Středa, 12 prosinec 2012 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 1/2012 o místním poplatku za SKO 730
Středa, 12 prosinec 2012 Cenový výmìr è. 1/2012 o cenì za odvádìní odpadních vod 804
Středa, 12 prosinec 2012 Rozpoèet obce Provodov na rok 2013 987
Pondělí, 03 prosinec 2012 Výbìrové øízení - Manipulaèní dìlník, 1.3.2013 979
Pondělí, 26 listopad 2012 Pozvánka na 27. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 3.12.2012, 18:30 zasedací místnost OÚ 899
Úterý, 20 listopad 2012 Návrh rozpoètu Mikroregionu Luhaèovské Zálesí na rok 2013 a Rozpoètový výhled MLZ na roky 2014-2016 821
Pondělí, 12 listopad 2012 Oznámení - Veøejná vyhláška: Domovní vrtaná studna a vodovod, Provodov 125, Mikulec Roman 555
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Následující > Konec >>
Výsledky 151 - 200 z 296
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru