Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Pátek, 13 květen 2016 Mikroregion Luhaèovské Zálesí - závìreèný úèet, zpráva auditora (2015) 710
Pátek, 13 květen 2016 Zámìr obce Provodov è. 03/2016 (prodej p.è. 1869/18) 877
Pondělí, 02 květen 2016 Pozvánka na 17. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.5.2016, v 18:30 v kulturním domì 802
Pátek, 22 duben 2016 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2015 789
Pondělí, 11 duben 2016 Pozvánka na 16. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 18.4.2016, v 18:30 v kulturním domì 738
Středa, 30 březen 2016 Zámìr obce Provodov è. 01/2016 (pronájem bufetu v Areálu mládí) 835
Pondělí, 07 březen 2016 Pozvánka na 15. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.3.2016, v 18:30 v kulturním domì 733
Pondělí, 22 únor 2016 Vyhláška - ZPRÁVA O UPLATÒOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE v uplynulém období 2012-2016 925
Pondělí, 08 únor 2016 Pozvánka na 14. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 15.2.2016, v 18:30 v kulturním domì 821
Čtvrtek, 14 leden 2016 Oznámení o vydání opatøení obecné povahy – veøejná vyhláška povodí Labe, Odry a Dunaje 933
Pondělí, 11 leden 2016 Pozvánka na 13. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 18.1.2015, v 18:30 v kulturním domì 902
Pondělí, 11 leden 2016 Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Provodov na Moravì – oznámení o zjišování prùbìhu hranic pozemk 926
Čtvrtek, 31 prosinec 2015 Zámìr obce Provodov è. 08/2015 (èást p.è. 1869/2) 792
Pátek, 18 prosinec 2015 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péèe o pøírodní památku Èertùv kámen 816
Úterý, 08 prosinec 2015 Rozpoèet obce Provodov na rok 2016 718
Úterý, 08 prosinec 2015 OZV obce Provodov è. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy SKO 714
Pondělí, 30 listopad 2015 Pozvánka na 12. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 7.12.2015, v 18:30 v kulturním domì 908
Čtvrtek, 19 listopad 2015 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2016 838
Pondělí, 09 listopad 2015 Jednoduché poz. úpravy v k.ú. Provodov na Moravì, Za nivami a Bøezy - povìøení ke vstupu a vjezdu 597
Pátek, 06 listopad 2015 Veøejnoprávní sml. o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Provodov èíslo: 3/2015 (FC Rak) 512
Úterý, 03 listopad 2015 OZV obce Provodov è. 1/2015 o stanovení systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní SKO 576
Pondělí, 26 říjen 2015 Pozvánka na 11. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 2.11.2015, v 18:30 v kulturním domì 862
Čtvrtek, 15 říjen 2015 Oznámení o zmìnì sídla Obecního úøadu Provodov 787
Pondělí, 28 září 2015 Pozvánka na 10. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 5.10.2015, v 19:00 v kulturním domì 944
Středa, 16 září 2015 Oznámení o zahájení øízení o jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Provodov na M. 1027
Úterý, 15 září 2015 Zámìr obce Provodov è. 07/2015 (èást nemovitosti è.p. 252 na p.è. st. 390 a èást p.è. 1651/3) 910
Pondělí, 07 září 2015 Oznámení o dokonèení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veøejnému nahlédnutí 1081
Pátek, 07 srpen 2015 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje o vyhlášení období nepøíznivých klimatických podmínek, 7.8.2015 854
Pondělí, 03 srpen 2015 Pozvánka na 9. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.8.2015, v 19:00 v kulturním domì 927
Pondělí, 18 květen 2015 Pozvánka na 8. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 25.5.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 912
Středa, 13 květen 2015 Mikroregion Luhaèovské Zálesí - závìreèný úèet, zpráva auditora 830
Čtvrtek, 07 květen 2015 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2014 850
Čtvrtek, 07 květen 2015 Zámìr obce Provodov è. 06/2015 (prodej p.è. 166/5) 758
Pondělí, 06 duben 2015 Pozvánka na 7. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 13.4.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 937
Pátek, 03 duben 2015 Výzva k podání nabídky - Zateplení kulturního domu Provodov 938
Pondělí, 23 únor 2015 Pozvánka na 6. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 2.3.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 931
Středa, 18 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 04/2015 (výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí) 1022
Pátek, 13 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 01/2015 (p.è. 160/1 a 161/1) 954
Pátek, 13 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 02/2015 (p.è. 162/1) 911
Pátek, 13 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 03/2015 (smìna p.è. 1605 a p.è. 1809/11) 895
Pátek, 13 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 05/2015 (p.è. 1869/17) 915
Pondělí, 26 leden 2015 Pozvánka na 5. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 2.2.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 864
Pondělí, 29 prosinec 2014 Pozvánka na 4. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 5.1.2015, 18:30 zasedací místnost OÚ 851
Čtvrtek, 11 prosinec 2014 Rozpoèet obce Provodov na rok 2015 838
Středa, 10 prosinec 2014 Návrh rozpoètu Mikroregionu Luhaèovské zálesí na rok 2015 685
Pátek, 05 prosinec 2014 Výzva k podání nabídky - "Zateplení mateøské školy Provodov" (OPŽP - zakázka malého rozsahu) 614
Pondělí, 01 prosinec 2014 Pozvánka na 3. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 8.12.2014, 18:30 zasedací místnost OÚ 759
Středa, 19 listopad 2014 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2015 809
Středa, 19 listopad 2014 Pozvánka na 6. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 2.3.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 916
Sobota, 15 listopad 2014 Zámìr obce Provodov è. 3/2014 (p.è. 166/5) 644
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 101 - 150 z 306
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru