Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Pondělí, 11 leden 2016 Pozvánka na 13. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 18.1.2015, v 18:30 v kulturním domì 829
Pondělí, 11 leden 2016 Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Provodov na Moravì – oznámení o zjišování prùbìhu hranic pozemk 847
Čtvrtek, 31 prosinec 2015 Zámìr obce Provodov è. 08/2015 (èást p.è. 1869/2) 718
Pátek, 18 prosinec 2015 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péèe o pøírodní památku Èertùv kámen 742
Úterý, 08 prosinec 2015 Rozpoèet obce Provodov na rok 2016 658
Úterý, 08 prosinec 2015 OZV obce Provodov è. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy SKO 640
Pondělí, 30 listopad 2015 Pozvánka na 12. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 7.12.2015, v 18:30 v kulturním domì 838
Čtvrtek, 19 listopad 2015 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2016 770
Pondělí, 09 listopad 2015 Jednoduché poz. úpravy v k.ú. Provodov na Moravì, Za nivami a Bøezy - povìøení ke vstupu a vjezdu 531
Pátek, 06 listopad 2015 Veøejnoprávní sml. o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Provodov èíslo: 3/2015 (FC Rak) 460
Úterý, 03 listopad 2015 OZV obce Provodov è. 1/2015 o stanovení systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní SKO 518
Pondělí, 26 říjen 2015 Pozvánka na 11. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 2.11.2015, v 18:30 v kulturním domì 788
Čtvrtek, 15 říjen 2015 Oznámení o zmìnì sídla Obecního úøadu Provodov 732
Pondělí, 28 září 2015 Pozvánka na 10. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 5.10.2015, v 19:00 v kulturním domì 882
Středa, 16 září 2015 Oznámení o zahájení øízení o jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Provodov na M. 970
Úterý, 15 září 2015 Zámìr obce Provodov è. 07/2015 (èást nemovitosti è.p. 252 na p.è. st. 390 a èást p.è. 1651/3) 858
Pondělí, 07 září 2015 Oznámení o dokonèení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veøejnému nahlédnutí 1026
Pátek, 07 srpen 2015 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje o vyhlášení období nepøíznivých klimatických podmínek, 7.8.2015 795
Pondělí, 03 srpen 2015 Pozvánka na 9. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.8.2015, v 19:00 v kulturním domì 869
Pondělí, 18 květen 2015 Pozvánka na 8. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 25.5.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 854
Středa, 13 květen 2015 Mikroregion Luhaèovské Zálesí - závìreèný úèet, zpráva auditora 779
Čtvrtek, 07 květen 2015 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2014 794
Čtvrtek, 07 květen 2015 Zámìr obce Provodov è. 06/2015 (prodej p.è. 166/5) 698
Pondělí, 06 duben 2015 Pozvánka na 7. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 13.4.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 877
Pátek, 03 duben 2015 Výzva k podání nabídky - Zateplení kulturního domu Provodov 886
Pondělí, 23 únor 2015 Pozvánka na 6. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 2.3.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 876
Středa, 18 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 04/2015 (výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí) 965
Pátek, 13 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 01/2015 (p.è. 160/1 a 161/1) 901
Pátek, 13 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 02/2015 (p.è. 162/1) 862
Pátek, 13 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 03/2015 (smìna p.è. 1605 a p.è. 1809/11) 844
Pátek, 13 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 05/2015 (p.è. 1869/17) 864
Pondělí, 26 leden 2015 Pozvánka na 5. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 2.2.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 807
Pondělí, 29 prosinec 2014 Pozvánka na 4. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 5.1.2015, 18:30 zasedací místnost OÚ 797
Čtvrtek, 11 prosinec 2014 Rozpoèet obce Provodov na rok 2015 781
Středa, 10 prosinec 2014 Návrh rozpoètu Mikroregionu Luhaèovské zálesí na rok 2015 632
Pátek, 05 prosinec 2014 Výzva k podání nabídky - "Zateplení mateøské školy Provodov" (OPŽP - zakázka malého rozsahu) 551
Pondělí, 01 prosinec 2014 Pozvánka na 3. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 8.12.2014, 18:30 zasedací místnost OÚ 709
Středa, 19 listopad 2014 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2015 759
Středa, 19 listopad 2014 Pozvánka na 6. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 2.3.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 858
Sobota, 15 listopad 2014 Zámìr obce Provodov è. 3/2014 (p.è. 166/5) 597
Pondělí, 03 listopad 2014 Pozvánka na 2. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 10.11.2014, 18:30 zasedací místnost OÚ 1044
Pondělí, 27 říjen 2014 Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Provodov konané dne 3. 11. 2014, v 19:00 v KD 1067
Čtvrtek, 25 září 2014 Informace o dobì a místì konání voleb do zastupitelstva obce Provodov (10.-11.10.2014) 862
Úterý, 23 září 2014 Pozvánka na 43. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 29.9.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 1052
Pondělí, 11 srpen 2014 Pozvánka na 42. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 18.8.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 917
Úterý, 15 červenec 2014 Komunální volby 2014 - Seznam registraèních úøadù, kterým se podávají kandidátní listiny 934
Úterý, 15 červenec 2014 Komunální volby 2014 - Potøebný poèet podpisù volièù na peticích 914
Úterý, 15 červenec 2014 Komunální volby 2014 - Oznámení o poètu èlenù zastupitelstva a o vytvoøených volebních obvodech 968
Pondělí, 30 červen 2014 Pozvánka na 41. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 7.7.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 974
Středa, 04 červen 2014 Mikroregion Luhaèovské Zálesí - závìreèný úèet, zpráva auditora 827
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Následující > Konec >>
Výsledky 101 - 150 z 296
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru