Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Úterý, 13 září 2016 Verejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvesticní dotace z rozpoctu obce Provodov císlo 9/2015 296
Pondělí, 29 srpen 2016 Pozvánka na 21. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 5.9.2016, v 18:30 v kulturním domì 722
Úterý, 23 srpen 2016 Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Informace o poètu a sídlech volebních okrskù v obci Provodov 574
Čtvrtek, 18 srpen 2016 Zámìr obce Provodov è. 08/2016 (smìna p.è. 1702/11,1702/12,1702/14, 1702/16,1616/29 za p.è. 1869/19) 748
Čtvrtek, 18 srpen 2016 Zámìr obce Provodov è. 01/2016 (smìna p.è. 1469/10 za p.è. 1858/1) 675
Pondělí, 08 srpen 2016 Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise 538
Čtvrtek, 28 červenec 2016 Zámìr obce Provodov è. 07/2016 (smìna p.è. 79/4, 79/5, 1606/3 za p.è. 79/3) 847
Pondělí, 25 červenec 2016 Pozvánka na 20. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 1.8.2016, v 18:30 v kulturním domì 858
Pondělí, 20 červen 2016 Pozvánka na 19. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 27.6.2016, v 18:30 v kulturním domì 839
Pátek, 10 červen 2016 Zámìr obce Provodov è. 06/2016 (prodej p.è. 1846/2) 945
Pátek, 10 červen 2016 Zámìr obce Provodov è. 05/2016 (prodej p.è. 1869/18) 957
Pondělí, 06 červen 2016 Jednoduché pozemkové úpravy k.ú. Provodov na Moravì, Za nivami a Bøezy – oznámení o vyložení soupisu 785
Pondělí, 06 červen 2016 Jednoduché pozemkové úpravy k.ú. Provodov na Moravì, Za nivami a Bøezy – pozvánka na úvodní jednání 734
Pondělí, 30 květen 2016 Pozvánka na 18. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.6.2016, v 18:30 v kulturním domì 863
Úterý, 24 květen 2016 Opatøení obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna støední Morava - CZ07 859
Pátek, 13 květen 2016 Mikroregion Luhaèovské Zálesí - závìreèný úèet, zpráva auditora (2015) 755
Pátek, 13 květen 2016 Zámìr obce Provodov è. 03/2016 (prodej p.è. 1869/18) 917
Pondělí, 02 květen 2016 Pozvánka na 17. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.5.2016, v 18:30 v kulturním domì 865
Pátek, 22 duben 2016 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2015 849
Pondělí, 11 duben 2016 Pozvánka na 16. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 18.4.2016, v 18:30 v kulturním domì 797
Středa, 30 březen 2016 Zámìr obce Provodov è. 01/2016 (pronájem bufetu v Areálu mládí) 896
Pondělí, 07 březen 2016 Pozvánka na 15. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.3.2016, v 18:30 v kulturním domì 781
Pondělí, 22 únor 2016 Vyhláška - ZPRÁVA O UPLATÒOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE v uplynulém období 2012-2016 1000
Pondělí, 08 únor 2016 Pozvánka na 14. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 15.2.2016, v 18:30 v kulturním domì 885
Čtvrtek, 14 leden 2016 Oznámení o vydání opatøení obecné povahy – veøejná vyhláška povodí Labe, Odry a Dunaje 984
Pondělí, 11 leden 2016 Pozvánka na 13. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 18.1.2015, v 18:30 v kulturním domì 956
Pondělí, 11 leden 2016 Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Provodov na Moravì – oznámení o zjišování prùbìhu hranic pozemk 975
Čtvrtek, 31 prosinec 2015 Zámìr obce Provodov è. 08/2015 (èást p.è. 1869/2) 847
Pátek, 18 prosinec 2015 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péèe o pøírodní památku Èertùv kámen 863
Úterý, 08 prosinec 2015 Rozpoèet obce Provodov na rok 2016 760
Úterý, 08 prosinec 2015 OZV obce Provodov è. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy SKO 760
Pondělí, 30 listopad 2015 Pozvánka na 12. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 7.12.2015, v 18:30 v kulturním domì 959
Čtvrtek, 19 listopad 2015 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2016 876
Pondělí, 09 listopad 2015 Jednoduché poz. úpravy v k.ú. Provodov na Moravì, Za nivami a Bøezy - povìøení ke vstupu a vjezdu 648
Pátek, 06 listopad 2015 Veøejnoprávní sml. o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Provodov èíslo: 3/2015 (FC Rak) 560
Úterý, 03 listopad 2015 OZV obce Provodov è. 1/2015 o stanovení systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní SKO 615
Pondělí, 26 říjen 2015 Pozvánka na 11. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 2.11.2015, v 18:30 v kulturním domì 902
Čtvrtek, 15 říjen 2015 Oznámení o zmìnì sídla Obecního úøadu Provodov 828
Pondělí, 28 září 2015 Pozvánka na 10. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 5.10.2015, v 19:00 v kulturním domì 994
Středa, 16 září 2015 Oznámení o zahájení øízení o jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Provodov na M. 1082
Úterý, 15 září 2015 Zámìr obce Provodov è. 07/2015 (èást nemovitosti è.p. 252 na p.è. st. 390 a èást p.è. 1651/3) 955
Pondělí, 07 září 2015 Oznámení o dokonèení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veøejnému nahlédnutí 1124
Pátek, 07 srpen 2015 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje o vyhlášení období nepøíznivých klimatických podmínek, 7.8.2015 895
Pondělí, 03 srpen 2015 Pozvánka na 9. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.8.2015, v 19:00 v kulturním domì 971
Pondělí, 18 květen 2015 Pozvánka na 8. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 25.5.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 954
Středa, 13 květen 2015 Mikroregion Luhaèovské Zálesí - závìreèný úèet, zpráva auditora 875
Čtvrtek, 07 květen 2015 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2014 891
Čtvrtek, 07 květen 2015 Zámìr obce Provodov è. 06/2015 (prodej p.è. 166/5) 793
Pondělí, 06 duben 2015 Pozvánka na 7. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 13.4.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 978
Pátek, 03 duben 2015 Výzva k podání nabídky - Zateplení kulturního domu Provodov 977
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 101 - 150 z 321
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru