Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Úterý, 13 prosinec 2016 Rozpoèet obce Provodov na rok 2017 741
Pondělí, 05 prosinec 2016 Pozvánka na 24. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.12.2016, v 18:30 v základní škole 736
Úterý, 08 listopad 2016 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2017 806
Pondělí, 31 říjen 2016 Pozvánka na 23. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 7.11.2016, v 18:30 v kulturním domì 728
Čtvrtek, 20 říjen 2016 Zámìr obce Provodov è. 10/2016 (smìna parcel v lokalitì Malenisko) 828
Pondělí, 03 říjen 2016 Pozvánka na 22. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.10.2016, v 18:30 v kulturním domì 834
Čtvrtek, 22 září 2016 Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Oznámení o dni a místì konání voleb do zastupitelstev krajù 848
Středa, 21 září 2016 Zámìr obce Provodov è. 09/2016 (smìna p.è. 1036/2 za p.è. 1035/9, 1041/31) 718
Úterý, 13 září 2016 Verejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvesticní dotace z rozpoctu obce Provodov císlo 9/2015 310
Pondělí, 29 srpen 2016 Pozvánka na 21. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 5.9.2016, v 18:30 v kulturním domì 738
Úterý, 23 srpen 2016 Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Informace o poètu a sídlech volebních okrskù v obci Provodov 594
Čtvrtek, 18 srpen 2016 Zámìr obce Provodov è. 08/2016 (smìna p.è. 1702/11,1702/12,1702/14, 1702/16,1616/29 za p.è. 1869/19) 763
Čtvrtek, 18 srpen 2016 Zámìr obce Provodov è. 01/2016 (smìna p.è. 1469/10 za p.è. 1858/1) 688
Pondělí, 08 srpen 2016 Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise 552
Čtvrtek, 28 červenec 2016 Zámìr obce Provodov è. 07/2016 (smìna p.è. 79/4, 79/5, 1606/3 za p.è. 79/3) 861
Pondělí, 25 červenec 2016 Pozvánka na 20. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 1.8.2016, v 18:30 v kulturním domì 876
Pondělí, 20 červen 2016 Pozvánka na 19. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 27.6.2016, v 18:30 v kulturním domì 858
Pátek, 10 červen 2016 Zámìr obce Provodov è. 06/2016 (prodej p.è. 1846/2) 978
Pátek, 10 červen 2016 Zámìr obce Provodov è. 05/2016 (prodej p.è. 1869/18) 985
Pondělí, 06 červen 2016 Jednoduché pozemkové úpravy k.ú. Provodov na Moravì, Za nivami a Bøezy – oznámení o vyložení soupisu 808
Pondělí, 06 červen 2016 Jednoduché pozemkové úpravy k.ú. Provodov na Moravì, Za nivami a Bøezy – pozvánka na úvodní jednání 778
Pondělí, 30 květen 2016 Pozvánka na 18. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.6.2016, v 18:30 v kulturním domì 882
Úterý, 24 květen 2016 Opatøení obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna støední Morava - CZ07 881
Pátek, 13 květen 2016 Mikroregion Luhaèovské Zálesí - závìreèný úèet, zpráva auditora (2015) 777
Pátek, 13 květen 2016 Zámìr obce Provodov è. 03/2016 (prodej p.è. 1869/18) 948
Pondělí, 02 květen 2016 Pozvánka na 17. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.5.2016, v 18:30 v kulturním domì 882
Pátek, 22 duben 2016 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2015 867
Pondělí, 11 duben 2016 Pozvánka na 16. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 18.4.2016, v 18:30 v kulturním domì 815
Středa, 30 březen 2016 Zámìr obce Provodov è. 01/2016 (pronájem bufetu v Areálu mládí) 912
Pondělí, 07 březen 2016 Pozvánka na 15. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.3.2016, v 18:30 v kulturním domì 801
Pondělí, 22 únor 2016 Vyhláška - ZPRÁVA O UPLATÒOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE v uplynulém období 2012-2016 1022
Pondělí, 08 únor 2016 Pozvánka na 14. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 15.2.2016, v 18:30 v kulturním domì 902
Čtvrtek, 14 leden 2016 Oznámení o vydání opatøení obecné povahy – veøejná vyhláška povodí Labe, Odry a Dunaje 999
Pondělí, 11 leden 2016 Pozvánka na 13. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 18.1.2015, v 18:30 v kulturním domì 969
Pondělí, 11 leden 2016 Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Provodov na Moravì – oznámení o zjišování prùbìhu hranic pozemk 995
Čtvrtek, 31 prosinec 2015 Zámìr obce Provodov è. 08/2015 (èást p.è. 1869/2) 863
Pátek, 18 prosinec 2015 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péèe o pøírodní památku Èertùv kámen 891
Úterý, 08 prosinec 2015 Rozpoèet obce Provodov na rok 2016 771
Úterý, 08 prosinec 2015 OZV obce Provodov è. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy SKO 775
Pondělí, 30 listopad 2015 Pozvánka na 12. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 7.12.2015, v 18:30 v kulturním domì 976
Čtvrtek, 19 listopad 2015 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2016 894
Pondělí, 09 listopad 2015 Jednoduché poz. úpravy v k.ú. Provodov na Moravì, Za nivami a Bøezy - povìøení ke vstupu a vjezdu 665
Pátek, 06 listopad 2015 Veøejnoprávní sml. o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Provodov èíslo: 3/2015 (FC Rak) 572
Úterý, 03 listopad 2015 OZV obce Provodov è. 1/2015 o stanovení systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní SKO 631
Pondělí, 26 říjen 2015 Pozvánka na 11. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 2.11.2015, v 18:30 v kulturním domì 914
Čtvrtek, 15 říjen 2015 Oznámení o zmìnì sídla Obecního úøadu Provodov 841
Pondělí, 28 září 2015 Pozvánka na 10. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 5.10.2015, v 19:00 v kulturním domì 1009
Středa, 16 září 2015 Oznámení o zahájení øízení o jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Provodov na M. 1099
Úterý, 15 září 2015 Zámìr obce Provodov è. 07/2015 (èást nemovitosti è.p. 252 na p.è. st. 390 a èást p.è. 1651/3) 967
Pondělí, 07 září 2015 Oznámení o dokonèení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veøejnému nahlédnutí 1140
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 101 - 150 z 329
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru