Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Čtvrtek, 16 únor 2017 Rozpoètové opatøení è.1 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 317
Úterý, 14 únor 2017 Pozvánka - Závìreèné jednání - Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Provodov na Mor., 1.3.2017, 15:00 663
Pondělí, 30 leden 2017 Pozvánka na 26. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.2.2017, v 18:30 v základní škole 671
Úterý, 17 leden 2017 OZV obce Provodov è. 1/2016 o noèním klidu 760
Pátek, 13 leden 2017 Oznámení o vystavení návrhu jedn. pozemkových úprav v k.ú. Provodov na Moravì, Za Nivami a Bøezy 743
Pondělí, 09 leden 2017 Pozvánka na 25. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 16.1.2017, v 18:30 v základní škole 662
Čtvrtek, 29 prosinec 2016 Zámìr obce Provodov è. 04/2016 (prodej p.è. 1840) 719
Úterý, 13 prosinec 2016 Rozpoèet obce Provodov na rok 2017 780
Pondělí, 05 prosinec 2016 Pozvánka na 24. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.12.2016, v 18:30 v základní škole 775
Úterý, 08 listopad 2016 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2017 837
Pondělí, 31 říjen 2016 Pozvánka na 23. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 7.11.2016, v 18:30 v kulturním domì 767
Čtvrtek, 20 říjen 2016 Zámìr obce Provodov è. 10/2016 (smìna parcel v lokalitì Malenisko) 876
Pondělí, 03 říjen 2016 Pozvánka na 22. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.10.2016, v 18:30 v kulturním domì 880
Čtvrtek, 22 září 2016 Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Oznámení o dni a místì konání voleb do zastupitelstev krajù 879
Středa, 21 září 2016 Zámìr obce Provodov è. 09/2016 (smìna p.è. 1036/2 za p.è. 1035/9, 1041/31) 758
Úterý, 13 září 2016 Verejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvesticní dotace z rozpoctu obce Provodov císlo 9/2015 343
Pondělí, 29 srpen 2016 Pozvánka na 21. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 5.9.2016, v 18:30 v kulturním domì 782
Úterý, 23 srpen 2016 Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Informace o poètu a sídlech volebních okrskù v obci Provodov 627
Čtvrtek, 18 srpen 2016 Zámìr obce Provodov è. 08/2016 (smìna p.è. 1702/11,1702/12,1702/14, 1702/16,1616/29 za p.è. 1869/19) 794
Čtvrtek, 18 srpen 2016 Zámìr obce Provodov è. 01/2016 (smìna p.è. 1469/10 za p.è. 1858/1) 723
Pondělí, 08 srpen 2016 Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise 579
Čtvrtek, 28 červenec 2016 Zámìr obce Provodov è. 07/2016 (smìna p.è. 79/4, 79/5, 1606/3 za p.è. 79/3) 906
Pondělí, 25 červenec 2016 Pozvánka na 20. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 1.8.2016, v 18:30 v kulturním domì 929
Pondělí, 20 červen 2016 Pozvánka na 19. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 27.6.2016, v 18:30 v kulturním domì 885
Pátek, 10 červen 2016 Zámìr obce Provodov è. 06/2016 (prodej p.è. 1846/2) 1047
Pátek, 10 červen 2016 Zámìr obce Provodov è. 05/2016 (prodej p.è. 1869/18) 1021
Pondělí, 06 červen 2016 Jednoduché pozemkové úpravy k.ú. Provodov na Moravì, Za nivami a Bøezy – oznámení o vyložení soupisu 831
Pondělí, 06 červen 2016 Jednoduché pozemkové úpravy k.ú. Provodov na Moravì, Za nivami a Bøezy – pozvánka na úvodní jednání 849
Pondělí, 30 květen 2016 Pozvánka na 18. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.6.2016, v 18:30 v kulturním domì 910
Úterý, 24 květen 2016 Opatøení obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna støední Morava - CZ07 915
Pátek, 13 květen 2016 Mikroregion Luhaèovské Zálesí - závìreèný úèet, zpráva auditora (2015) 813
Pátek, 13 květen 2016 Zámìr obce Provodov è. 03/2016 (prodej p.è. 1869/18) 983
Pondělí, 02 květen 2016 Pozvánka na 17. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.5.2016, v 18:30 v kulturním domì 910
Pátek, 22 duben 2016 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2015 904
Pondělí, 11 duben 2016 Pozvánka na 16. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 18.4.2016, v 18:30 v kulturním domì 855
Středa, 30 březen 2016 Zámìr obce Provodov è. 01/2016 (pronájem bufetu v Areálu mládí) 939
Pondělí, 07 březen 2016 Pozvánka na 15. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.3.2016, v 18:30 v kulturním domì 830
Pondělí, 22 únor 2016 Vyhláška - ZPRÁVA O UPLATÒOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE v uplynulém období 2012-2016 1057
Pondělí, 08 únor 2016 Pozvánka na 14. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 15.2.2016, v 18:30 v kulturním domì 935
Čtvrtek, 14 leden 2016 Oznámení o vydání opatøení obecné povahy – veøejná vyhláška povodí Labe, Odry a Dunaje 1033
Pondělí, 11 leden 2016 Pozvánka na 13. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 18.1.2015, v 18:30 v kulturním domì 998
Pondělí, 11 leden 2016 Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Provodov na Moravì – oznámení o zjišování prùbìhu hranic pozemk 1034
Čtvrtek, 31 prosinec 2015 Zámìr obce Provodov è. 08/2015 (èást p.è. 1869/2) 900
Pátek, 18 prosinec 2015 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péèe o pøírodní památku Èertùv kámen 962
Úterý, 08 prosinec 2015 Rozpoèet obce Provodov na rok 2016 800
Úterý, 08 prosinec 2015 OZV obce Provodov è. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy SKO 808
Pondělí, 30 listopad 2015 Pozvánka na 12. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 7.12.2015, v 18:30 v kulturním domì 1006
Čtvrtek, 19 listopad 2015 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2016 924
Pondělí, 09 listopad 2015 Jednoduché poz. úpravy v k.ú. Provodov na Moravì, Za nivami a Bøezy - povìøení ke vstupu a vjezdu 699
Pátek, 06 listopad 2015 Veøejnoprávní sml. o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Provodov èíslo: 3/2015 (FC Rak) 598
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 101 - 150 z 336
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru